MR

Heeft u vragen
Bel ons (0529) 451229

Missie MR

Omdat beslissingen genomen door de directie van de school veelal gevolgen hebben voor leerlingen, personeel en ouders, vindt de overheid het belangrijk dat die geledingen mee kunnen praten over het beleid van de scholen. In de MR van de Guido de Brèsschool hebben dan ook ouders en personeelsleden zitting. 

De MR staat voor betrokkenheid bij de school. De MR wil tevens de verbindende schakel zijn tussen schooldirectie en personeel alsmede school en ouders. De MR toetst het beleid op schoolniveau en bewaakt hierbij de belangen van het personeel en de kinderen (via de ouders). Eveneens bewaakt de MR de kwaliteit van het onderwijs en de normen en waarden binnen de Guido de Brèsschool.

Visie MR

De MR van de Guido de Brèsschool wil deze missie realiseren door:
 – het gevraagd en ongevraagd mee te denken en adviseren bij ontwikkelingen ten aanzien van het onderwijsklimaat voor de kinderen, de werkomstandigheden voor het personeel en de betrokkenheid van de ouders binnen het onderwijs

-het gevraagd en ongevraagd doen van verbetervoorstellen.

-het toezien op transparante en gezonde financiën vanuit het oogpunt van de continuïteit van de school.

-zichtbaar en toegankelijk zijn voor alle partijen, zijnde ouders, directie en personeel. 

Om een kritische en goed geïnformeerde MR te zijn, is het van belang dat de MR op tijd en op maat geïnformeerd wordt door het MT. Daarnaast willen we ook proactief zijn en ontwikkelingen in de maatschappij binnen de school kunnen bespreken.
Bij het uitvoeren van haar werkzaamheden maakt de MR gebruik van haar recht op instemming en advies zoals dit in de Wet medezeggenschap scholen is geregeld.
Binnen onze visie en bij elk vraagstuk staat het kind te allen tijde centraal en doen we alles vanuit een christelijk perspectief. 

Namens oudergeleding: Daniëlle Jonker, Inger Lubbinge, Teun Wendt en Geri Hoeve
Namens personeelsgeleding: Jetty Olijve, Roelien van der Vinne, Afina Haan, Doortje Klijnstra