Visie op onderwijs en gedrag

Heeft u vragen
Bel ons (0529) 451229

Document goed gedrag:

GoedgedragopdeGuidodeBrsOmmenjuni2022-2023

Visie op onderwijs:

Samen groeien in geloof, zelfvertrouwen en burgerschap.
We geven dagelijks onderwijs vanuit het besef dat we een grote verantwoordelijkheid hebben voor de kinderen die door onze hemelse Vader aan ons zijn toevertrouwd. Uitgangspunt voor ons onderwijs is, dat ieder kind door de Vader uniek geschapen is en dat wij samen als kinderen van dezelfde Vader, elkaar mogen helpen onze gaven en talenten, die we van hem hebben gekregen, te ontwikkelen. De bijbel, als Gods woord, is daarbij leidend voor alles wat we doen. Daarom willen wij ieder kind, of het nu gemiddeld begaafd is, minder begaafd of meer begaafd,
onderwijs geven waarbij het kind zijn of haar gaven en talenten kan ontwikkelen.
Elk kind heeft zo zijn eigen unieke onderwijsbehoeften. Daarom passen we de organisatie van ons onderwijs zo aan dat we, zoveel als mogelijk is, tegemoet kunnen komen aan de onderwijsbehoeften van ieder kind. We doen dat in nauw overleg met u als ouder. Zo helpen wij kinderen om tot bloei te komen, in de groei naar zelfstandigheid.

Groeien in het christelijk geloof

“Laat m’ in U blijven, groeien, bloeien, o Heiland, die de wijnstok zijt!” (LvK 78)
Vanuit de wetenschap dat we allen kinderen van één Vader zijn, mogen we de kinderen helpen bij hun groei in het geloof. De bijbel, als Gods woord, is daarbij leidend voor alles wat we doen Dat is onze bron. We leren uw kind vertrouwd te raken met de Bijbel. Uw kind leert erin te lezen en erin op zoek te gaan. We zijn ons bewust van de verantwoordelijke taak die we als leerkrachten hebben wanneer het gaat om kinderen te begeleiden bij hun groei in het geloof. We hebben hierbij een rol van ‘voorleven en voorzeggen’ en we weten ons daarin afhankelijk van God.

Groeien in persoon en zelfvertrouwen

Uw kind bezit een uniek karakter, gaven en talenten. We begeleiden uw kind in het ontdekken en ontplooien van deze kwaliteiten. We vinden het belangrijk dat uw kind zich leert uiten. Dat het gevoelens onder woorden weet te brengen. Zo leert uw kind zichzelf goed kennen en vooral zichzelf waarderen. Dat geeft bij het opgroeien zelfvertrouwen. Niet alleen voor nu, maar ook voor de toekomst.

Groeien naar je plek in de maatschappij

We bereiden uw kind voor op de maatschappij waarin het opgroeit. We helpen het een positief kritische en weerbare houding te ontwikkelen. Zo stimuleren we een open communicatie met respect voor verschil. We zijn een lerende organisatie. We willen onszelf blijven ontwikkelen, samen met u en uw kind. Zo laten we uw kind ontdekken wat zijn plek is in een steeds veranderende samenleving.

Groeien en bloeien

Samen groeien in geloof, zelfvertrouwen en burgerschap. Dat is de missie van onze school. In ons doen en laten trachten wij altijd deze missie uit te voeren. Deze missie is een uitwerking van onze visie op onderwijs. De praktische invulling van onze Visie en Identiteit is verder uitgewerkt in een volgend hoofdstuk van deze gids.